OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

FAQ

V současné chvíli (leden 2022) již některá zdravotnická zařízení implementovala číselník KZT do svého informačního systému a primárně ho využívá pro potřeby majetkové evidence. Získaná data následně aplikuje při statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR, tedy jako podklad pro Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení. Kategorizace tak postupně přispívá ke kultivaci sběrů dat.

Ruku v ruce s kultivací sběru dat a volbou vhodného prostředí pro takový sběr jde i další nabízená možnost využití kategorizace, sice jako podpůrný zdroj informací využívaný ke strategickému plánování prostřednictvím standardizovaného mapování regionálního pokrytí diagnostickými a terapeutickými přístroji z dat Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS).

Má-li být správně, transparentně a spravedlivě oceněn případ poskytování zdravotní péče, musí být známo, jaké konkrétní zdravotnické prostředky, v našem případě přístrojová technika, byly v průběhu výkonu použity. Postupnou implementací obsahu Kategorizace zdravotnické techniky do Seznamu zdravotních výkonů (registrační listy a číselník přístrojů) je možné standardizovat sběr dat o využití zdravotnické techniky při poskytování zdravotní péče, mimo jiné pro potřeby oceňování akutní lůžkové péče v systému CZ-DRG.

Kategorizace vždy obsahuje pouze skupiny/celky zdravotnické techniky (zdravotnických přístrojů). Pokud vyhledáváte vhodnou skupinu přístrojů pro zařazení daného produktu, máte hned několik možností způsobu vyhledání:

1)    Ruční prohledávání stromové struktury číselníku zdravotnické techniky v sekci „Hierarchické členění položek KZT“.

Na samotném začátku je možnost vybrat ze 4 oddílů a 26 kategorií (podle účelu použití technologie), které se následně rozpadají do podrobněji popsaných celků.

U této varianty se vyplatí základní znalost využívání přístroje (primární účel použití přístroje, odbornost).

2)  Prohledávat můžete také pomocí stromové struktury kolektivních termínů v sekci „Hierarchie kolektivních termínů“. Kolektivní termíny popisují obecné   charakteristiky (vlastnosti) společné pro konkrétní položku hierarchie (konkrétní skupinu/celek zdravotnické techniky) hierarchického stromu. Dopátrat se tak   vhodné oblasti pro zařazení produktu můžete i po nepatrných krocích, přičemž postačí znalost pouze základních vlastností technologie (např. materiál zhotovení).

Kolektivní termíny jsou primárně rozlišeny podle:

o   způsobu aplikace prostředků

o   frekvence použití prostředků

o   sterility prostředků

o   pohonu/ovládání prostředků

o   materiálů, ze kterého jsou prostředky vyhotoveny

o   invazivita použití přístroje

o   klinické specializace

o   doplňkových atributů prostředků, které nespadají do výše uvedených

3)    Další možností je filtr, v pravé horní části portálu, pro vyhledávání volně zadaného textu, slova, případně jen části slova. Pokud danou technologii znáte pouze    názvem či zkratkou, můžete do příslušného pole výraz zadat a systém vám tak nabídne možné varianty skupin přístrojů.

Filtr umožňuje prohledávání v databázi synonym, definic, kolektivních termínů a technických parametrů. Oblast pro vyhledávání si můžete libovolně měnit, nicméně doporučenou zůstává volba (zaškrtnutí výběru) všech čtyř oblastí. Zvýšíte tak pravděpodobnost nalezení vámi hledaného termínu.

Jednotlivé skupiny přístrojů se snažíme popsat vybranými, expertně zvolenými technickými parametry a jejich hodnotami tak, aby byla zabezpečena odlišnost skupin přístrojů. Zároveň se však snažíme o volbu takových parametrů, které jsou klíčové a zásadní pro danou technologii a zabezpečí její dohledání.

Nejdetailnější úrovně stromové struktury a jim odpovídající skupiny přístrojů jsou popsány doplňkovými parametry (atributy), kterými sledujeme co možná nejvěrnější charakteristiku skupiny přístrojů (definice) a popis z pohledu evidence/třídění majetku poskytovatelem zdravotních služeb (odpisové skupiny, technická životnost).

K popisu skupin přístrojů jsou k dispozici také synonyma preferovaných názvů.

Zásadní rozdíl mezi jednotlivými úrovněmi hierarchie/struktury spočívá v podrobnosti popisu skupiny/celku technologie té dané úrovně.

Tedy obecně platí, čím hlouběji se budeme ve stromové struktuře pohybovat/zanořovat, dostaneme se na detailnější/podrobněji popsanou skupinu/celek přístrojů.

Pro tyto situace je pro vás připraven formulář pod ikonou ZASLAT PŘIPOMÍNKU. Formulář se nachází vždy v koncové/poslední úrovni dané skupiny/celku ZT.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy/připomínky k obsahu příslušné části hierarchie KZT, postačí rozkliknout ikonu, uvést zprávu a vaši e-mailovou adresu.

S cílem usnadnit fungování Evropské databáze zdravotnických prostředků (Eudamed) došlo k zavedení italské nomenklatury CND (Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici), jako oficiální evropské nomenklatury zdravotnických prostředků, dnes známé jako EMDN (European Medical Device Nomenclature).

Kategorizace zdravotnické techniky je primárně určena pro tuzemské potřeby, ovšem vychází kromě jiného i z analýzy mezinárodních světových norem a celosvětově nejrozšířenějších nomenklatur ZP mezi které patří i CND.

Přestože je využívání kategorizace zdravotnické techniky stále omezené a uvažovaná budoucí aplikace zůstává ve smyslu „národní úrovně“, je nezbytné zabezpečit dlouhodobý rozvoj, kultivaci struktury i obsahu a reflektovat změny reálné praxe i určujících mezinárodních standardů.

Rozhodli jsme se tedy pro vytvoření/rozvoj národního standardu (KZT) a jeho mapování na EMDN. V českých podmínkách se tak snažíme postupně integrovat vlastní kategorizaci do jednotného systému zajišťujícího dlouhodobou udržitelnost a rozvoj.

U některých úrovní klasifikačního stromu je proto příslušná skupina/celek zdravotnické techniky navázána odkazem na odpovídající skupinu z EMDN (Evropská nomenklatura zdravotnických prostředků).

Prostřednictvím této ikony si můžete stáhnout veškerý datový obsah (formát xlsx) portálu. 

Soubor obsahuje jednotlivé listy, úvodní je vždy legenda, která seznamuje s obsahem exportovaného souboru.

Vyzkoušejte různé varianty obecných názvů technologie nebo použijte filtr v pravé části portálu nahoře (vyhledávací okénko se symbolem trychtýře). Zkuste si také projít KZT ve formě číselníku, třeba se Vám bude lépe pracovat s velkou tabulkou v Excelu. Pokud ani pak nemůžete nalézt, co potřebujete, nebo máte dojem, že v kategorizaci hledaná skupiny chybí, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy kzt@uzis.cz

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná.