OPZ ÚZIS ČR
Kategorizace zdravotnické techniky

Metodika vývoje

Kategorizace zdravotnické techniky vychází z potřeby jednotné klasifikace v ČR používaných skupin zdravotnické techniky a jejich identifikace.

Klasifikace (historicky používaný pojem kategorizace) zdravotnických prostředků může být použita pro  pro:

-       standardizaci sběrů dat a na ně navázaných analýz v resortu zdravotnictví (např. dostupnost, kvalita zdravotní péče)

-      úhradové a regulační mechanismy (Seznam zdravotních výkonů, Číselníky zdravotnických prostředků zdravotních pojišťoven, Registr zdravotnických prostředků, nákladovost zdravotní péče mimo jiné v rámci CZ-DRG)

-      posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků (Komise pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených z veřejného zdravotního pojištění)

Přestože v mezinárodním a právním vymezení spadá zdravotnická technika do širší skupiny zdravotnických prostředků (medical devices), jedná se o oblast určenou specifickými charakteristikami. Ostatní zdravotnické prostředky jsou řešeny jednak Pracovní skupinou pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků (zdravotnické prostředky předepisované na poukaz), jednak Kategorizací zdravotnického materiálu [oblast zvlášť účtovaného materiálu (ZUM) a přímo spotřebovaného materiálu (PMAT)].

Kategorizace zdravotnické techniky vychází z mezinárodních norem, rešerše zahraničních a mezinárodních řešení a z některých předchozích klasifikačních snah.

KZT byla Sdělením Českého statistického úřadu vyhlášena oficiálním klasifikačním systémem pro statistické sběry dat v ČR.

Celé znění metodiky pro Kategorizaci zdravotnické techniky pak naleznete ZDE